Privacyverklaring

Doeleinden verwerking
Tandtechniek Horst  gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om:

  • uw gebitsprothese zo perfect mogelijk te maken en tijdens dit proces er voor te zorgen dat we u als klant kunnen bereiken.
  • te voorkomen dat de gebitsprothese bij de verkeerde personen terecht komt
  • gebitsprotheses bij u worden geplaatst op grond van de juiste gezondheidsgegevens
  • gegevens uit te wisselen met uw behandelaar (tandarts, ziekenhuis e.d.)
  • samen met u na te gaan waar wij ons werk kunnen verbeteren en voor het bieden van noodzakelijke nazorg of controles
N.B. Wij gebruiken uw gegevens niet voor het maken van een persoonsprofiel of met een ander doel dan u kwalitatief goede (na)zorg te kunnen blijven bieden.

Wettelijke grondslag verwerking
Tandtechniek Horst verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
  • Toestemming van u als de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of afspraak die u heeft gemaakt met uw behandelaar (tandarts, ziekenhuis) of direct met ons.---
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg en de Wet op de Geneeskundige Behandeling-Overeenkomst
Verstrekking persoonsgegevens door u als klant
Voor een correcte keuze van materialen voor de vorm de prothese is het noodzakelijk dat u en uw tandarts juiste gegevens verstrekt over mogelijke allergieën en eerdere aanpassingen aan uw kaken. Tandtechniek Horst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onjuiste verstrekking of het ontbreken van deze gegevens.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Tandtechniek Horst heeft naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, Burgerservicenummer en door u of uw (tand)arts verstrekte medische gegevens uit de volgende bron(nen) verkregen:
Medische gegevens en Burgerservicenummers worden verkregen van tandarts, ziekenhuis, arts of van u.
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres worden verstrekt door u, uw tandarts, ziekenhuis, arts of andere behandelaar.
De bronnen die daarvoor zijn gebruikt zijn de  contactformulieren op onze website of de dossiers van uw tandarts, ziekenhuis, arts of andere behandelaar.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Tandtechniek Horst worden bewaard minimaal voor de duur van 15 jaar en maximaal totdat u aangeeft niet meer van onze diensten gebruik te willen maken.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Tandtechniek Horst te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandtechniek Horst, neem dan contact op met Frank van den Nieuwenhof  via onderstaande contactgegevens. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Meer informatie over de bovenstaande door Tandtechniek Horst getroffen waarborgen, voor een kopie van de getroffen maatregelen, voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen van uw persoonsgegevens door Tandtechniek Horst kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Ook een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering van uw gegevens, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk per post indienen. Hierbij kunnen wij u om uw identificatie vragen.

Tandtechniek Horst
Expeditiestraat 16
5961 PX  Horst

Dank voor uw aandacht.


Frank van den Nieuwenhof
Tandtechniek Horst
 
Tandtechniek Horst

Expeditiestraat 16
5961PX Horst

077 398 78 01
info@tandtechniekhorst.nl


Klik hier voor onze privacyverklaring

Openingstijden

Ma - Do08.00 - 17.00
Vrijdag08.00 - 12.00
Pauzetijden12.00 - 12.30